Hướng dẫn học SQL

SQL là một ngôn ngữ tiêu chuẩn để lưu trữ, thao tác và truy xuất dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Hướng dẫn SQL của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng SQL trong: MySQL, SQL Server, MS Access, Oracle, Sybase, Informix, Postgres và các hệ thống cơ sở dữ liệu khác.

Ví dụ trong mỗi chương
Với trình soạn thảo SQL trực tuyến của chúng tôi, bạn có thể chỉnh sửa các câu lệnh SQL và nhấp vào nút để xem kết quả.

Thí dụ
SELECT * FROM Customers;
Nhấp vào nút "Tự mình thử" để xem nó hoạt động như thế nào.