Hướng dẫn dùng JSON Feed API blogger

Hướng dẫn dùng JSON Feed API blogger.Trước tiên là đoạn script json lấy dữ liệu từ feed

<script type="text/javascript">
    function mycallback(json) {
        for (var i = 0; i < json.feed.entry.length; i++) {
            for (var j = 0; j < json.feed.entry[i].link.length; j++) {
                if (json.feed.entry[i].link[j].rel == 'alternate') {
                    var postUrl = json.feed.entry[i].link[j].href;
                    break;
                }
            }
            var postTitle = json.feed.entry[i].title.$t;
            var postSummary = json.feed.entry[i].summary.$t;

            var item = '<div class="wrap"><h3><a href=' + postUrl + '>' + postTitle + '</h3></a><p>' + postSummary + '</p></div>';
            document.write(item);
        }
    }
</script>

Trong đó đoạn html bôi đen chính là html sẽ hiển thị lên web

Gọi script json trên

<script src="/feeds/posts/summary/-/label-name?max-results=5&alt=json-in-script&callback=mycallback"></script>

label-name: Tên nhãn bạn cần lấy dữ liệu.

Một số code lấy dữ liệu:

Ví dụ lấy tên tác giả thì ban viết:

var author = "json.feed.author[i].name.$t";

và bạn gọi chữ author là ra.

var updated = "json.feed.updated.$t";

Đang cập nhật thêm...